snoet2

Velkommen til Sorø Vandløbslaug.

 

Sidste nyt:

 

Mødet med Sorø Kommune:

Referat af møde mellem Sorø Vandløbslaug og Sorø Kommune d. 12. oktober 2016 kl 13:30-15:00

Mødedeltagere: Jakob Dyhr Jensen, Ove Andersen, Niels Aagaard Jørgensen, Christian Larsen, Kurt Pedersen, Jens Nygaard, Morten Olesen, Per Brandt, Janus Høhne, Peter Dorff ref.

1

Frøsmose Å og Mørupgrøften afleder vand fra motorvejen (E20) og videre til Gyrstinge sø. Er der taget hensyn til vandføringsevnen i regulativet efter at motorvejen er anlagt? Området lider under oversvømmelser ved større regnskyl.

Svar: Vandløb blev reguleret ift. etableringen af motorvejen. I den forbindelse blev bl.a. etableret bufferbassiner.

Sorø Kommune tager kontakt til Vejdirektoratet ang. status for vedligehold af bassiner.

2

Vandstanden i Gyrstinge sø: Hvad er aftalen med Ringsted kommune vedr. vandstand i Gyrstinge sø (75cm?)

Svar: Per Brandt redegjorde kort for forløbet frem mod nuværende regulering af Gyrstinge Sø, hvor lodsejere der ventes berørt af vandstandsstigninger er blevet kompenseret. Evt. ændringer til nuværende regulering vil kræve en ny afgørelse

3

Bjørnevad Å er planlagt til oprensning i uge 23-24 men først udført i uge 29, skyldes det løbene tilsyn i hele perioden? Følges der op på det udførte arbejde?

Svar: Som udgangspunkt tilstræbes entreprenørens tidsplaner overholdt.

Sorø Vandløbslaug efterlyser information ved større afvigelser til tidsplaner.

4

Sorø Vandløbslaug ønsker at værre høringsberettigede i Sorø kommune, på lige fod med f.eks. Danmarks Naturfredningsforening og Lystfiskeren.

Svar: Det aftales at Sorø Vandløbslaug fremover modtager kopi af vandløbsrelevante afgørelser. Ligeledes vil information om vandsyn blive tilsendt. Derudover er kommunen åben overfor at vandløbslauget kan indgå som høringspart i særlige sager.

5

Vigtigheden af lokale vandråd: Vi ønsker vandrådet bevaret, da arbejdet ikke er færdiggjort og fremtidige projekter har brug for et vandråd.

Svar: Enighed om at lokale vandråd fortsat har en rolle i arbejdet omkring udmøntning af statens vandplaner.

6

Hvad er status på Åmose å? Oprindelig regulativ eller nyt regulativ?

Svar: Per Brandt orienterede om, at der pågår en dialog mellem Kalundborg, Holbæk og Sorø kommuner om den videre proces.

Sorø Vandløbslaug efterspørger en regulativændring snarest muligt, hvor der bl.a. samles op på synspunkter fra lodsejere. Ønske om at vandløbslauget inddrages tidligt i processen.

7

Er der en ny akkord med entreprenøren vedr. oprensning, det går meget stærkt.

Svar: Fotos med eksempler på grødeskæring af svingende kvalitet blev forevist.

Sorø Vandløbslaug og lodsejere i øvrigt opfordres til at melde tilbage til Sorø Kommune, så snart der opstår problemer eller spørgsmål. Dette for at Sorø Kommune kan følge hurtigt op på evt. mangler eller fejl.

Forslag om at entreprenørens færdigmeldinger løbende sendes til Sorø Vandløbslauget.

8

Betaler man entreprenøren mere eller mindre for oprensning i forhold til sidste år?

Svar: Budgettet for vandløbsvedligeholdelse er uændret og opgaven udføres indenfor – stort set – uændret prisniveau.

9

Hvad er kommandovejen/ proceduren ved ufremkommelige arbejdsveje og græsende dyr på fold ved grødeskæring?

Svar: Formelt har kommunen påbudsmulighed ved problemer, der skyldes ufremkommelighed. Sorø Kommune kender ikke til aktuelle problemer. Ved krydsning af led kan entreprenøren evt. gøre brug af medbragt ledhåndtag.

10

Er det muligt at få en sms ved færdigmelding af oprensningen i det enkelte vandløb? Næstved kommune bruger denne model og får brugbar information retur fra bredejer.

Svar: For at Sorø Kommune kan gøre brug af en sms-tjeneste ved færdigmelding, kræver det bl.a. et forarbejde, hvor data for vandløb skal lægges ind i vandløbs-gis. En opgave, der er igangsat, men ikke færdiggjort. Derudover vil der være udgifter til abonnement, drift samt udgift til entreprenørens brug af denne tjeneste. Det er aktuelt ikke prioriteret at investere i en sms-tjeneste.

Afslutningsvis takkede Jens Nygaard for mødet med opfordring til at fortsætte den gode dialog.

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev

Til alle nye og gamle medlemmer af Sorø Vandløbslaug.

De store regnvejrsmængder, der vil komme, må formodes vil give store udfordringer resten af året. Derfor opfordres alle medlemmer at

 • Tjekke deres drænudløb og lave synlig markering, så skader ved oprensning undgås.
 • Kontrollere grødeskæringen i deres vandløb.

Ved mangelfuldt arbejde vil bestyrelsen, gerne have besked på

Bestyrelsen kan ikke være fysisk til stede ved alle vandløb, derfor er der brug for medlemmernes iagttagelser og tilbagemeldinger.

Bestyrelsen har arbejdet med følgende.

 • Vandstandssænkning i Gyrstinge Sø
 • Flydesand, slambund og bagfald i Assentorp grøften,
 • Oprensning i tilløb til Munke Bjergbyløbet,
 • Oplæg til møde med Sorø kommune
 • Tiltag på hjemmesiden,
  • Vandløbskort
  • Regulativer

Der er indkøbt et lager af orange markeringspinde. Sorø Vandløbslaug udleverer markeringspinde gratis til medlemmer, som ønsker at markere deres drænudløb.

Kontakt

Kurt Pedersen

Gammelgang 1

4293 Dianalund

TLF: 20320131

                                          

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i SorøVandløbslaug

En sejr for Sorø Vandløbslaug.

Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort sagen mellem Danmarks Naturfredningsforening og Sorø Kommune.

Sorø Kommune, dermed også SorøVandløbslaug samt landmændene i området omkring Flæbækken, fik medhold i sagen. Natur- og Miljøklagenævnet havde besluttet, at det var det rigtige ifølge regulativet, at oprense Flæbækken.

 

 

Formål:

Foreningen varetager medlemmernes afvandingsinteresser i forhold til den offentlige vandløbsmyndighed og regulativer i Sorø Kommune.

Formålet er at sikre tilfredsstillende afvanding af tilstødende arealer, kældre og landbrugsjord.

Interesserne varetages via dialog med vandløbsmyndigheden, opfølgning af vandløbsregulativer, kontrol og vejledning.

Værsgo at gå lidt på opdagelse på hjemmesiden.